Privacy Verklaring

Soccerscouting Benelux hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Soccerscouting Benelux houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt;
 • De verwerking van persoonsgegevens is beperkt tot de gegevens die ten minste noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vraag om uitdrukkelijke toestemming als we die nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens;
 • Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen;
 • Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen;
 • Geef geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;


Soccerscouting Benelux is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u, na kennisname van ons Privacy Statement, of in meer algemene zin, hierover vragen heeft of contact met ons wilt opnemen, kunt u dit doen via soccerscoutingbenelux@gmail.com. De persoonsgegevens die wij verwerken in onze CV's zijn dat:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Spelersgegevens;
 • Fysische informatie;
 • Voetbal achtergrond;

De basis voor deze persoonlijke gegevens zijn:

 • De speler CV's;
 • Wanneer u ons deze informatie geeft.
Personen jonger dan 16 jaar

Wij verwerken alleen persoonlijke gegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) als de ouder, voogd of wettelijke vertegenwoordiger schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Hoe lang bewaren wij de gegevens

Soccerscouting Benelux bewaart de persoonsgegevens van u of uw minderjarige niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld of wettelijk vereist is. Onze bewaartermijn is maximaal 10 jaar, indien langer aangegeven.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonlijke gegevens aan partijen buiten de EU.

Delen met anderen

Soccerscouting Benelux zal de persoonsgegevens alleen met uw toestemming aan derden verstrekken indien en voor zover nodig voor de uitvoering van de opdracht. Soccerscouting Benelux blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

Veiligheid

Soccerscouting Benelux heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via de Soccerscouting website via links kunnen worden bezocht. Soccerscouting Benelux aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden en het privacybeleid van deze derden.

Rechten met betrekking tot uw gegevens

U hebt recht op toegang tot, correctie of verwijdering van de persoonlijke gegevens van uzelf of uw minderjarige kind. U kunt een verzoek om inzage, correctie of verwijdering sturen naar soccerscoutingbenelux@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat u toegang hebt aangevraagd, vragen wij u om bij het verzoek een kopie van uw identiteitsbewijs bij te voegen. Soccerscouting Benelux zal zo snel mogelijk, en in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren en u de kopie van uw identiteitsbewijs terugsturen. Als wij uw persoonlijke gegevens mogen verwerken op basis van uw toestemming, heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken.

Het in kaart brengen van website bezoeken

Soccerscouting Benelux gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein bestandje dat op uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen wanneer u deze website voor het eerst bezoekt. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website goed werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Dit stelt ons ook in staat om onze website te optimaliseren. U kunt zich afmelden voor het gebruik van cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat er geen cookies meer worden opgeslagen. Daarnaast kunt u ook alle informatie verwijderen die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Soccerscouting Benelux behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient daarom aanbeveling om deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Klachten

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op. Als we het niet samen met u kunnen achterhalen, vinden we het erg vervelend. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende instantie op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u vragen of opmerkingen heeft over onze Privacyverklaring, neem dan contact op met soccerscoutingbenelux@gmail.com